Sagsforløb i et børnehus

Et sagsforløb i et børnehus kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

indholds splitter
Et sagsforløb i børnehuset og fasernes indhold og varighed kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende gives en generel beskrivelse af faserne i et sagsforløb i børnehuset.

Opstarts- og forberedelsesfase

Et sagsforløb kan begynde hos hhv. de kommunale myndigheder, politiet eller hos sygehusvæsenet, men det er barnets eller den unges handlekommune, der træffer beslutning om, hvorvidt børnehuset skal benyttes i den konkrete sag.
En sag er en børnehussag:
  • når der er viden om eller stærk mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb

  • når kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig § 50 undersøgelse, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige § 50 undersøgelse, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan

  • når det er relevant at inddrage politiet og/eller sygehusvæsnet
Skal du som kommune opstarte en børnehussag skal du udfylde og sende et opstartsskema til dit børnehus:

Udrednings- og undersøgelsesfase

Når barnets/den unges sag er modtaget i børnehuset planlægges og koordineres det videre sagsforløb i børnehuset. Børnehuset skal sikre, at relevante fagpersoner fra de involverede myndigheder deltager i koordineringen af den videre indsats.
Dette kan eksempelvis ske ved afholdelse af et koordinerende sagssamråd, der har til opgave at koordinere den tværsektorielle indsats.
Børnehuset kan herefter – som udgangspunkt efter afhøringen af barnet – udrede barnets/den unges behov i relation til overgrebet.

Udrednings- og undersøgelsesfase

Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser, evt. krisebehandling, og barnets eller den unges behov for støtte foranlediget af overgrebet er afdækket. Kommunen modtager et afsluttende notat fra børnehuset, som indeholder en vurdering og beskrivelse af barnets behov for særlig støtte i relation til overgrebets betydning for barnet. Myndighedsrådgiver indarbejder børnehusets anbefalinger i den børnefaglige undersøgelse. 

Det er barnets eller den unges handlekommune, der har kompetence til at træffe afgørelse om evt. foranstaltninger på baggrund af børnehusets udredning af barnets/den unges støttebehov i relation til overgrebet.
Inden barnet eller den unge afsluttes i børnehuset, kan der afholdes et afsluttende sagssamråd, hvor børnehusets afsluttende notat kan uddybes, og der kan vurderes yderligere på konkrete foranstaltninger til afhjælpning af barnets/den unges støttebehov.
Har du brug for at oprette en konkret sag i et børnehus, kan du finde dit børnehus her